از انجا که کریستال ها همه نوع ارتعاش  های منفی ومثبت را جذب میکنند ،  باید هر چند وقت یک بار انها را تخلیه کرد : زیرا افکار منفی دیگران استفاده برای درمان بیماریها و محیطهای الوده قدرت و  انرژی سنگ ها را می کاهد .

برای پاکسازی ونیروبخشی دوباره به یکی از این شیوه ها میتوان عمل کرد  :

۱٫گذاشتن سنگ برای مدتی در زیر اب سرد جاری مانند رودخانه ها یا نهرها

۲٫گذاشتن سنگ در خاک تمیز برای چند ساعت و سپس شستن ان با اب

۳گذاشتن مستقیم سنگ  در زیر افتاب

۴٫ قرار دادن سنگ در نمک دریا وسپس شستن ان

۵٫نهادن سنگ در کنار اتش

البته همه ء این روشها را درباره ء هر سنگی یا جواهری نمی توان انجام یا به کار برد . زیرا ممکن است بعضی از این عوامل برای  انها  مضر باشد و به تخریب انها بیانجامد .